مهندس اشرف ابوئی

مهندس اشرف ابوئی

مشاور ارشد آکادمی


  • بنیانگذار و مشاور ارشد آکادمی مدیران آینده(اولین آکادمی آموزش MBA ویژه نوجوانان در ایران)
  • مشاور مدیرعامل،مدیر آموزش و مدیر اجرایی موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیردانش
  • دانش آموخته ی MBA