دکتر عماد قائنی

دکتر عماد قائنی

مدرس ارشد


  • دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
  • مشاور ارشد شرکت تجربه شاپرک آبی
  • مدرس تایید صلاحیت شده  Leadership Challenge از موسسه wiley
  • دارای مدرک Leadership  از دانشگاه Case Western University و موسسه SIYLI
  • کارآفرین آموزشی و بنیانگذار پلتفرم آموزشی »وب یاد«