دکتر مصطفی مرشدی

دکتر مصطفی مرشدی

مدیر آکادمی


– مدیرعامل و دبیر کمیته راهبری آکادمی مدیران آینده
– دکترای DBA از دانشگاه California Intercontinental University گرایش رهبری و کسب و کار بین المللی
– بنیانگذار و مدیر عامل هلدینگ رسیس
– بنیانگذار و رئیس هیات مدیره آکادمی تحول دیجیتال
– بنیانگذار و مدیر عامل اولین پلتفرم روابط عمومی و توزیع خبر و محتوا در ایران(آژانس رسانه اخبار رسمی)